Yhteenveto
tammi-syyskuusta 2016
(vertailukausi 1.1.–30.9.2015)

  • Konsernin bruttoinvestoinnit kauden aikana olivat 609,4 (159,2) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit olivat 228,4 (57,6) prosenttia liikevaihdosta.
  • Sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli 4,1 (3,9) miljardia euroa. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,0 (7,7) prosenttia.
  • Konsernin liikevaihto oli 266,8 (276,3) miljoonaa euroa. Liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan vuokraustoiminnan tuotosta.
  • Tulos ennen veroja oli 154,4 (167,3) miljoonaa euroa. Tulokseen sisältyy 68,6 (52,5) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta ja sijoituskiinteistöjen luovutusvoittoja ja -tappioita -20,3 (1,4) miljoonaa euroa. Luovutustappio pienenee ARAn katsauskauden jälkeen tekemän päätöksen seurauksena. 8 571 asunnon myynnin viivästymisen takia toteutuneet nettotuotot ja luovutustappiot ovat noin 14,7 miljoonan euroa ennakoitua suuremmat. Kaupan viivästymisellä ei kuitenkaan ole oleellista vaikutusta konsernin liikevoittoon. Konsernin hyvä tulos perustuu käyvän arvon muutokseen, alhaisiin rahoituskuluihin, hyvään taloudelliseen vuokrausasteeseen ja ylläpitokulujen hallintaan.
  • Nettovuokratuotto oli 172,4 (170,5) miljoonaa euroa, joka on 64,6 (61,7) prosenttia liikevaihdosta. Nettovuokratuottoa kasvattivat valmistunut uudistuotanto, ostot, lisääntyneet vuokratuotot sekä ylläpito- ja korjauskulujen hallinta. Myynnit vaikuttivat nettovuokratuottoon alentavasti.
  • Taloudellinen vuokrausaste säilyi hyvänä ja oli katsauskaudella 97,2 (97,5) prosenttia.
  • Rakenteilla oli katsauskauden päättyessä 1 415 (1 199) vuokra-asuntoa.
  • Konsernin omistuksessa oli 34 926 (40 899) vuokra-asuntoa 30.9.2016.
  • Yhtiö täsmentää näkymiään investointien osalta.

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisvuoden vastaavaan jaksoon, ellei toisin ole mainittu. Tässä osavuosikatsauksessa esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki