Konsernitase, IFRS

M €

Liite

30.9.2016

30.9.2015

31.12.2015

VARAT

       

Pitkäaikaiset varat

       

Aineettomat hyödykkeet

 

0,9

1,2

1,1

Sijoituskiinteistöt

3

4 127,5

3 907,9

3 464,9

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

4

31,1

31,3

31,2

Osuudet osakkuusyrityksistä

 

1,0

3,5

1,0

Rahoitusvarat

7

0,6

0,5

0,5

Pitkäaikaiset saamiset

 

3,2

2,3

2,2

Laskennalliset verosaamiset

 

21,0

13,4

12,0

Pitkäaikaiset varat yhteensä

 

4 185,3

3 960,1

3 513,1

Myytävänä olevat pitkäaikaiset varat

 

0,0

0,0

541,0

Lyhytaikaiset varat

       

Vaihto-omaisuus

 

0,9

1,2

1,0

Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat

       

verosaamiset

 

5,0

3,2

1,7

Myyntisaamiset ja muut saamiset

 

24,5

16,1

8,8

Rahoitusvarat

 

62,8

54,6

54,6

Rahavarat

 

106,6

74,2

116,0

Lyhytaikaiset varat

 

199,9

149,3

182,0

VARAT

 

4 385,2

4 109,4

4 236,1

         

OMA PÄÄOMA JA VELAT

       

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

       

Osakepääoma

 

58,0

58,0

58,0

Ylikurssirahasto

 

35,8

35,8

35,8

Käyvän arvon rahasto

 

-60,1

-33,7

-32,6

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

17,9

17,9

17,9

Kertyneet voittovarat

 

1 680,1

1 614,0

1 659,4

Emoyhtiön omistajien osuus

 

1 731,7

1 692,0

1 738,5

Määräysvallattomien omistajien osuus

 

0,0

0,6

0,6

Oma pääoma yhteensä

 

1 731,7

1 692,5

1 739,1

         

VELAT

       

Pitkäaikaiset velat

       

Lainat

5, 7

1 684,0

1 709,9

1 259,8

Laskennalliset verovelat

 

435,9

430,3

429,8

Johdannaissopimukset

6, 7

93,7

50,4

48,4

Varaukset

 

0,8

1,0

0,9

Muut pitkäaikaiset velat

 

6,3

8,2

7,1

Pitkäaikaiset velat yhteensä

 

2 220,7

2 199,8

1 746,0

Myytävänä olevat pitkäaikaiset velat

9

0,0

0,0

467,1

Lyhytaikaiset velat  

       

Lainat

5, 7

300,8

178,4

234,7

Johdannaissopimukset

6, 7

1,1

1,6

1,3

Tilikauden verotettavaan tuloon

       

perustuvat verovelat

 

10,6

3,6

9,9

Ostovelat ja muut velat

 

120,3

33,4

38,0

Lyhytaikaiset velat yhteensä

 

432,8

217,0

283,9

Velat yhteensä

 

2 653,5

2 416,8

2 497,1

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

4 385,2

4 109,4

4 236,1

 

 

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki