Kiinteistöomaisuus ja käypä arvo

VVO-konsernin omistamien vuokra-asuntojen kokonaismäärä oli katsauskauden lopussa 34 926 (40 899) kappaletta. Asunnoista 31 060 (24 481) kuului Lumo-liiketoimintaan ja 3 866 (16 418) VVO-liiketoimintaan. Katsauskauden lopussa konserni omisti asuntoja 40 (41) paikkakunnalla.

VVO-konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo oli katsauskauden lopussa 4,1 (3,9) miljardia euroa. Käypä arvo kasvoi katsauskaudella 128,3 (199,2) miljoonalla eurolla. Muutokseen sisältyy 68,6 (52,5) miljoonan euron nettovoitto sijoituskiinteistöjen käypään arvoon arvostamisesta. Konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen käypä arvo määritellään neljännesvuosittain yhtiön oman arvioinnin perusteella. Ulkopuolinen asiantuntija antaa lausunnon konsernin omistamien sijoituskiinteistöjen arvonmäärityksestä. Viimeisin lausunto on annettu tilanteesta 30.9.2016. Käyvän arvon määrityksen perusteet on esitetty osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Konsernin omistama tonttivaranto oli katsauskauden lopussa noin 124 000 kem² (110 000 kem²). Tonttivarannon käypä arvo oli katsauskauden päättyessä 62,1 (44,2) miljoonaa euroa.


Sijoituskiinteistöt

M€

30.9.2016

30.9.2015

31.12.2015

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden alussa

3 999,2

3 708,8

3 708,8

Hankitut sijoituskiinteistöt *)

584,6

125,1

187,1

Ajanmukaistamisinvestoinnit

23,6

27,2

45,8

Myydyt sijoituskiinteistöt

-548,9

-7,2

-14,9

Aktivoidut vieraan pääoman menot

1,2

1,6

2,0

Siirrot omaan käyttöön

-0,7

0,0

0,0

Voitto/ tappio käypään arvoon arvostamisesta

68,6

52,5

70,3

Sijoituskiinteistöjen käypä arvo kauden lopussa

4 127,5

3 907,9

3 999,2

    

  *Sisältää mm. uusien rakenteilla olevien kohteiden hankintamenot.

 

© VVO-yhtymä Oyj 2015 - 2016 | Aineistopankki